Statistics Statistics
2688
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month141
ThisYear This Year851
LastYear Last Year1,790

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัสวิชา 4144802 ชื่อวิชา วิธีการสอนคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Teaching Methodology 2)

คำอธิบายรายวิชา

รูปแบบของการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนการสอน การออกแบบการสอนสำหรับการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ แนวทางการประเมินผลในการเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ร่วมกันระบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้


รหัสวิชา 4143502 ชื่อวิชา การวิจัยดำเนินงาน (Operation Research)

คำอธิบายรายวิชา

การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM ทฤษฎีแถวคอย ปัญหาสินค้าคงคลัง ทฤษฎีเกม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยดำเนินงาน

LMS : การวิจัยดำเนินงาน


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ มนัสนิต นามสกุล ใจดี

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
มัธยมศึกษา(ปีที่ 1-6) โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเพชรบุรี
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ วิชาเอกการวิจัยดำเนินงาน คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2537 ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สถาบันราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การนำเสนอบทความวิชาการ

มนัสนิต ใจดี และ จรัญ แสนราช. "การสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัสที่มีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ". วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2556):1-13.

มนัสนิต ใจดี และ จรัญ แสนราช. “การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 2559: 1-15.


ติดต่อเรา


ห้องพัก C208 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

VOIP 3287
e-Mail : manutnitj@hotmail.com, manutnitj@gmail.com