QR Code

Statistics Statistics
2688
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month141
ThisYear This Year851
LastYear Last Year1,790

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัสวิชา 1104304 ชื่อวิชา การฝึกปฏิบัติการสอน (Teaching Practice Under Supervision)

คำอธิบายรายวิชา

การทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา ฝึกการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับสถานศึกษา ศึกษาการจัดทำโครงงานทางวิชาการ ในสถานศึกษากระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนบางเวลา ปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการสอน การบริหารสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป


รหัสวิชา 4141501 ชื่อวิชา กฎเกณฑ์และหลักการเขียนโปรแกรม (Syntax and Semantics of Programming Language)

คำอธิบายรายวิชา

รูปแบบและกฎเกณฑ์ของภาษาโครงสร้าง ภาษาเชิงวัตถุและภาษาเชิงตรรกะ การกำหนดตัวแปรและค่าคงที่ นิพจน์ คำสั่งเปรียบเทียบ คำสั่งวนรอบ คำสั่งคำนวณ คำสั่งเรียกใช้ โปรแกรมย่อยและฝึกปฏิบัติ

Forms and syntax of structured language, object-oriented language, and logical language; declaration of variables and constants, expressions, comparative statements, loop commands, computation commands, procedure command, and practice

บทเรียนออนไลน์


รหัสวิชา 4142202 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลแถวลำดับ กองซ้อน คิว รายการโยง ต้นไม้ กราฟ การออกแบบและเลือกอัลกอริทึมในการเรียงล าดับและค้นหาข้อมูล และฝึกปฏิบัติ

Basic knowledge of data structure, array processing, stack, queue, linked list, tree, graph, algorithm design and selection for sorting and searching data, and practice


รหัสวิชา 4142203 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล (Data Structure and Database Management)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลแถวลำดับ กองซ้อน คิว รายการโยง ต้นไม้ กราฟ อัลกอริทึมในการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แผนภาพเอนทิตี้-รีเลชันชิพ ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน พจนานุกรมข้อมูล รีเลชันนัลแอลจีบรา ภาษาสืบค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง การสำรองและกู้คืนข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน และฝึกปฏิบัติ

Basic knowledge of data structure, array processing, stack, queue, linked list, tree, graph, algorithm for sorting and searching data, basic knowledge of database, database architecture, relational database model, entity-relationship diagram, process of database designing, normalization, data dictionary, relational algebra, structured query language, data backup and recovery, concurrency control, and practice


รหัสวิชา 4143502 ชื่อวิชา การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

คำอธิบายรายวิชา

การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การบริหารโครงการด้วยเพิร์ทและซีพีเอ็ม ทฤษฎีแถวคอย ปัญหาสินค้าคงคลัง ทฤษฎีเกม และฝึกปฏิบัติ

Basic knowledge of operations research, linear programming, transportation problems, assignment problems, project management with PERT and CPM, queuing theory, inventory problem, game theory, and practice

LMS : การวิจัยดำเนินงาน


รหัสวิชา 4144802 ชื่อวิชา วิธีการสอนคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Teaching Methodology 2)

คำอธิบายรายวิชา

รูปแบบของการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนการสอน การออกแบบการสอนสำหรับการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ แนวทางการประเมินผลในการเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ร่วมกันระบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้

Learning model, psychology of learning and teaching, instructional design for teaching with computer media, evaluation of learning and teaching with computer media, collaborative learning technology, collaborative learning system using computer and communications technology, learning management accordance to standard, learning evaluation, practice on learning mangement.

ค่ายคุณธรรม เก่ง ดี มีสุข

24-26 มีนาคม 2561

ณ ค่ายพุทธบุตร อารยาภิวัทธน์ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีค่ายคุณธรรม เก่ง ดี มีสุข

22-24 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ค่ายพุทธบุตร อารยาภิวัทธน์ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีงานประชุมวิชาการ NCTIM 2019

4 -6 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษารหัส 57

22 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชม C103 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์และแปลผล

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

1-2 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความทางวิชาการ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

10 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษารหัส 58

23 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปี 1 (รหัส 62)

12 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สอบสัมภาษณ์ประเมินความสามารถ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

18 มิถุนายน 2562

ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

11-12 กรกฎาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.จ.น.ก.

18 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพครูและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

"ทำอย่างไรถึงจะอยู่บนเส้นทางอาชีพครู" และ "กฎหมายสำหรับครู"

นักศึกษารหัส 58

5 มีนาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถานการณ์ โควิด 19

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ มนัสนิต นามสกุล ใจดี
Manutnit Jaidee

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
มัธยมศึกษา(ปีที่ 1-6) โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเพชรบุรี
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ วิชาเอกการวิจัยดำเนินงาน คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

EDUCATION

Primary School : Anuban Nakhon Pathom School, Nakhonpathom
Secondary School-Primary School : Rachineeburana School, Nakhonpathom
B.Sc. in Computer Science : Phetchaburi Teacher's College, Phetchaburi
M.S.(Applied Statistics) in Operation Research : NIDA, Bangkok
Ph.D.in Computer Education : KMUTNB, Bangkok

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2537 ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สถาบันราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปัจจุบัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

WORK EXPERIENCE

1990 Teacher at Department of Computer
         Faculty of Science, Nakhonsawan Teacher's College, Nakhonsawan
1994 Teacher at Department of Computer
         Faculty of Science, Rajabhat Nakhon Pathom Institute, Nakhonsawan
present Computer Education Program
         Faculty of Science, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhonpathom


ผลงานวิจัย


งานวิจัย

RESEARCH


งานวิจัยร่วมกับนักศึกษา

พ.ศ. 2559

  จริยา ชูกลิ่น และมนัสนิต ใจดี. (2559). ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWL Plus. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4. Vol.5, No.1,(27-29 เมษายน 2559), 3 หน้า, 189-191. สระแก้ว.

  Chuklin, J., & Jaidee, M. (2016). Achievement of the 4th Grade Students who use KWL Plus Technique to Study the Lesson "Curious Computer. The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing. Vol.5, No.1,(April 27-29 2016), 3 pages, 189-191. Sakaeo.

  จริยา อินทร์ดา และมนัสนิต ใจดี. (2559). การจัดการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคซันนิสซึมเพื่อการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4. Vol.5, No.1,(27-29 เมษายน 2559), 3 หน้า, 171-173. สระแก้ว.

  Inda, J., & Jaidee, M. (2016). Constuctivism Teaching Style to Learn about English Vocabulary for the Second Year Students. The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing. Vol.5, No.1, (April 27-29 2016), 3 pages, 171-173. Sakaeo.

  ธนวิทย์ ทองกวาว และมนัสนิต ใจดี. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4. Vol.5, No.1,(27-29 เมษายน 2559), 3 หน้า, 168-170. สระแก้ว.

  Thongkwaw, T., & Jaidee, M. (2016). The Development of Learning Achievement of Health and Physical Education for Prathomsuksa 4 Students using the TGT Teaching Method. The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing. Vol.5, No.1, (April 27-29 2016), 3 pages, 168-170. Sakaeo.

  สิริชล สดใส และมนัสนิต ใจดี. (2559). การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อาเซียนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4. Vol.5, No.1,(27-29 เมษายน, 2559), 3 หน้า, 198-200. สระแก้ว.

  Sodsai, S., & Jaidee, M. (2016). Management of Learning Think Pair Share Entitled “ASEAN” for Fourth Grade Students. The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing. Vol.5, No.1, (April 27-29 2016), 3 pages, 198-200. Sakaeo.

  อัษฎายุว์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ และมนัสนิต ใจดี. (2559). การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การชั่ง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต และการบวกเลขที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4. Vol.5, No.1,(27-29 เมษายน 2559), 3 หน้า, 220-222. สระแก้ว.

  CherdChanpipat, A., & Jaidee, M. (2016). Providing Teaching in Think Pair Share for Learning of Weight Measurement Preparing for Geometry and Addition Number that Have the Result and the Number Standing on the Top Line Has Less Than One-Hundred for the Students on Grade Seven. The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing. Vol.5, No.1, (April 27-29 2016),3 pages, 220-222. Sakaeo.


พ.ศ. 2560

  จตุพงศ์ ไชยเสนา และมนัสนิต ใจดี. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิดเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560. (2-5 เมษายน 2560), 7 หน้า, 774-780. ปทุมธานี.

  Chaisana, J., & Jaidee, M. (2017). The Development of CAI and Using Think Pair Share Technique for Learning Science of Pathomsuksa 5. Innovation for Learning and Invention 2017.(April 2-5 2017), 7 pages, 774. Pathumthani.

  จีรนันท์ หาญกิจ และมนัสนิต ใจดี. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560. (2-5 เมษายน 2560), 6 หน้า, 338-343. ปทุมธานี.

  Hankit, J., & Jaidee, M. (2017). The study of Learning Achievement of Grade 3 Students by CAI Entitled "Information Technology and Communication. Innovation for Learning and Invention 2017.(April 2-5 2017), 6 pages, 338-343. Pathumthani.

  ณัฐกาญจน์ โตหริ่ม และมนัสนิต ใจดี. ( 2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการใช้การสอนทางตรงเพื่อการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560. (2-5 เมษายน 2560), 6 หน้า, 564-569. ปทุมธานี.

  Torim, N., & Jaidee, M. (2017). The Development of CAI and using Direct Instruction for Learning in Information Technology and Communication of Grade 7 Students. Innovation for Learning and Invention 2017.(April 2-5 2017),6 pages, 564-569. Pathumthani.

  ปณิดา แสงผาด และมนัสนิต ใจดี. (2560). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค TGT. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560. (2-5 เมษายน 2560), 6 หน้า, 408-413. ปทุมธานี.

  Sangpad, P., & Jaidee, M. (2017). The Development Learning Achievement of Computer Subjects of pathomsuksa 2 Students using the CAI cooperates with TGT technique. Innovation for Learning and Invention 2017.(April 2-5 2017),6 pages,408-413. Pathumthani.

  พลอยปภัส เนียมสีนวล และมนัสนิต ใจดี. (2560). การจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิค TGT ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560. (2-5 เมษายน 2560), 6 หน้า, 284-289. ปทุมธานี.

  Nuemsrinual, P., & Jaidee, M. (2017). The Teaching Management of Grade 4 Students using CAI Cooperates with TGT Technique in Career and Technology Subjects. Innovation for Learning and Invention 2017.(April 2-5 2017),6 pages, 284-289. Pathumthani.

  รัตนพล แสนสี และมนัสนิต ใจดี. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต และการใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560. (2-5 เมษายน 2560), 6 หน้า, 709-714. ปทุมธานี.

  Sansri,R., & Jaidee, M. (2017). The Development of CAI Entitled Food for Livelihood Using STAD Technique to Encourage the Learning of Grade 7 Students. Innovation for Learning and Invention 2017.(April 2-5 2017), 6 pages, 709-714. Pathumthani.

  ภานุภาค นาคลำภา และมนัสนิต ใจดี. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0".(28-29 กันยายน 2560), 9 หน้า,: 302-310. นครปฐม.

  Naklampha, P., & Jaidee, M. (2017). The Development of the CAI entitled "The Basic of Computer Maintenance for the 2nd Year of Undergraduate cooperates with Think Pair Share Technique to Develop Learning Achievement. The 9th NPRU National Academic Conference "Achieving Thailand 4.0 through Research Development in Higher Education". (September 28-29 2017), 9 pages, 302-310.Nakhonpahtom.

  ดาริน เกิดรุ่งเรือง และมนัสนิต ใจดี. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0". (28-29 กันยายน 2560), 9 หน้า, 311-319. นครปฐม.

  Kerdrungrueng, D., & Jaidee, M. (2017). The Development of the CAI and using Cooperative Learning in Think Pair Share for Learning entitled "Addition Subraction and Multiplication" of Prathomsuksa 3 Students. The 9th NPRU National Academic Conference "Achieving Thailand 4.0 through Research Development in Higher Education". (September 28-29 2017)), 9 pages, 311-319.Nakhonpahtom.

  นวลชนก นิลขำ และมนัสนิต ใจดี. (2560). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมการศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0". (28-29 กันยายน 2560), 8 หน้า, 320-327. นครปฐม.

  Ninkham, N., & Jaidee, M. (2017). The Development of Learning Achievement of Grade 2 Students entieled "Vocabulary" using Educational Game. The 9th NPRU National Academic Conference "Achieving Thailand 4.0 through Research Development in Higher Education". (September 28-29 2017), 8 pages, 320-327. Nakhonpahtom


พ.ศ. 2561


พ.ศ. 2562


พ.ศ. 2563


ติดต่อเรา


ห้องพัก C208 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

VOIP 3287
e-Mail :manutnitj@hotmail.com
manutnitj@gmail.com
manutnit@webmail.npru.ac.th

Contact us


C208 Computer Building
Computer Education Program,Faculty of Science
NPRU
85 Malaiman Road, Muang, Nakhonpathom,73000

VOIP 3287
e-Mail :manutnitj@hotmail.com
manutnitj@gmail.com
manutnit@webmail.npru.ac.th