Statistics Statistics
2688
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month141
ThisYear This Year851
LastYear Last Year1,790

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัสวิชา 4141402 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)

คำอธิบายรายวิชา

ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวน เมทริกซ์ คณิตศาสตร์เชิงการจัดการ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวน เมทริกซ์ คณิตศาสตร์เชิงการจัดการ

LMS : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์


รหัสวิชา 7141402 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Programming)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่งรับเข้า/ส่งออก ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ ตัวดำเนินการ วนซ้ำ(loop) โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่าง ๆ การใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม

LMS : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ วิมาน นามสกุล ใจดี

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสนามไชย ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
มัธยมศึกษา(ปีที่ 1-6) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเทพสตรี
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2534 บริษัทเจียไต๋ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2544 ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สถาบันราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การนำเสนอบทความวิชาการ

วิมาน ใจดี และ มนต์ชัย เทียนทอง. "กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพกับการเรียนรู้บนเว็บ". การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 : 272-277.

วิมาน ใจดี และ จรัญ แสนราช. “การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม), 2557 : 91-105.

วิมาน ใจดี และ จรัญ แสนราช. “การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม).


ติดต่อเรา


ห้องพัก C208 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

VOIP 3287
e-Mail : wiman@webmail.npru.ac.th, wimanj@gmail.com